Külade

EDENDAMISE

SELTS

 
 

ALBUM   

ARHIIV

est

eng
MTÜ Külade Edendamise Selts


Teie 01. veebruar 2012

Vääna-Jõesuu küla

Harku vald


Meie 08. veebruar 2012 nr 13.-1/545

info@kyladeselts.ee


Vastuskiri


1.Peale lasteaia lõpetamist lähevad lapsed kooli. Lasteaiarühmade loomine on seega viidud kooskõlla Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 9 lõikega 2, mis ütleb, et koolikohustuslik on isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

2.Lähtuvalt 1. punktis toodust pakutakse Harku valla lasteaedadesse kohti lastele, kes enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit on saanud 3 –aastaseks. Harku Vallavalitsuse 17. veebruari 2009 määruse nr 2 “Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord” § 3 lõige 8 ütleb, et eelkomplekteerimine lõpeb 31. mail ja komplekteerimine 31. augustil, mil lasteaia direktor kinnitab käskkirjaga rühmade koosseisu.

Teadmiseks, et Koolieelse lasteasutuse seaduse § 6 lõike 3 alusel jagunevad lasteaiarühmad järgnevalt: noorem rühm – kolme- kuni viieaastased; keskmine rühm – viie- kuni kuueaastased, vanem rühm – kuue- kuni seitsmeaastased ja liitrühm – kahe- kuni seitsmeaastased. Liitrühmad on peale Tabasalu Lastehoiu veel ka Vääna Mõisakoolis ja Alasniidu Lasteaias.

3.Kõik Tabasalu Lastehoius töötavad pedagoogid vastavad kvalifikatsiooninõuetele: 3 õpetajat on vastava pedagoogilise haridusega ja 1 õpetajal on lapsehoidja kutsetunnistus. Kuigi õppetöö ei ole lastehoius otseselt nõutud, tegeletakse Tabasalu Lastehoius eakohaliste arendavate tegevustega.

4.Vääna-Jõesuus lasteaia vajadust välistavad dokumendid puuduvad.Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)Kaupo Rätsepp


Vallavanem