Külade

EDENDAMISE

SELTS

 
vshapeimage_2_link_0
 

TEGEVUS

KÜLAD

ALBUM   

ARHIIV

est

eng

MITTETULUNDUSÜHING KÜLADE EDENDAMISE SELTS


PÕHIKIRI1Üldsätted


1.1Mittetulundusühingu nimi on „ Külade Edendamise Selts” (edaspidi Ühing).

1.2Ühingu asukohaks on Vääna – Jõesuu küla, Harku vald, Harjumaa, 76909, Eesti Vabariik.

1.3Ühingu põhiliseks tegevuspiirkonnaks on Harku vald.

1.4Mittetulundusühing „Külade Edendamise Selts” on poliitiliselt sõltumatu eraõiguslik juriidiline isik ning juhindub oma tegevuses Euroopa Liidu direktiividest, Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, asutamislepingu otsustest ning oma põhikirjast.

1.5Ühingu „Külade Edendamise Selts” majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.2Ühingu eesmärk


2.1Ühing on vabatahtlikkuse alusel tegutsev kodanikuühendus, mis liidab külakogukondi ja külaelu aktiviste ning mille tegevuse eesmärgiks on:

2.1.1aidata kaasa külade sotsiaalsele ja majanduslikule arengule;

2.1.2eluterve ning sotsiaalselt aktiivse elukeskkonna kujundamine;

2.1.3traditsiooniliste ja kaasaegse külakultuuri väärtuste - omanikuväärikuse, sotsiaalse erksuse, keskkonnateadlikkuse, heanaaberlikkuse, külaelu turvalisuse ja omandi kaitse propageerimine;

2.1.4vabaaja- ning sportimisvõimluste loomine;

2.1.5meelelahutus – ja spordiürituste korraldamine külakogukondadele;

2.1.6osalemine tegevuspiirkonna valdkondlike arengustrateegiate loomisel ja rakendamisel;

2.1.7külakogukondi puudutava teabe kogumine, kujundamine, tellimine, valmistamine ja levitamine;

2.1.8kogukondade majandustegevusele ning külaelanike infovahetusele kaasaaitamine läbi teabelevi;

2.1.9ajaloo- ja kultuuriväärtuste kaitsele ning nende rekonstrueerimisele ja renoveerimisele kaasaaitamine;

2.1.10külaelanike ühistegevuseks vajalike hoonete ja rajatiste renoveerimise, korrastamise ja hooldamise toetamine;

2.1.11külade heakorrastamisele ning kauni ja puhta elukeskkonna loomisele kaasaaitamine;

2.1.12loodushoiu, maastikuhoolduse ja heakorra põhimõtete realiseerimisele kaasaaitamine;

2.2    Ühing arendab eesmärkide elluviimiseks majanduslikku ja regionaalpoliitilist tegevust Harku valla ja selle lähiümbruse külades, millest saadud kasumit kasutatakse Ühingu eesmärkide saavutamiseks.3Tegevus


3.1Oma eesmärkide saavutamiseks Ühing:

3.1.1toetab, kavandab ja viib ellu piirkondlikke arenguprojekte: organiseerib nõupidamisi, konverentse, külapäevi ning korraldab sportlik- kultuurilisi üritusi;

3.1.2hangib, süstematiseerib ning levitab oma eesmärkide saavutamiseks ja tegevuste elluviimiseks vajalikku informatsiooni.

3.2Ühing juhendub oma igapäevatöös sisekorraeeskirjadest.4Liikmed, nende õigused ja kohustused


4.1    Ühingu liige võib olla iga teovõimeline füüsiline või juriidiline isik, kes soovib osaleda Ühingu töös, kes tunnistab Ühingu põhikirja ning kelle liikmeks vastuvõtmise on otsustanud Ühingu juhatus. Ühingu liikmete arvestust peab Ühingu juhatus.

4.2    Ühingu asutajaliikmed on Ühingu asutamislepingu sõlminud isikud.

4.3    Ühingu liikmeks võetakse vastu Ühingu juhatusele esitatava kirjaliku sooviavalduse alusel. Ühingu liikmeks loetakse avaldajat Ühingu juhatuse vastavasisulise otsuse tegemise päevast.

4.4    Ühingu kõigil liikmetel on õigus:

4.4.1osaleda ühingu tegevuses, valida ja olla valitud juhatusse ja kontrollorganitesse;

4.4.2esitada juhtorganitele arupärimisi ja ettepanekuid, saada informatsiooni Ühingu, tema juhtkonna ja liikmete tegevusse puutuvates küsimustes;

4.4.3valida ja olla valitud Ühingu juhtorganitesse;

4.4.4osaleda hääleõiguslikuna liikmete üldkoosoleku töös;

4.4.5esindada Ühingut selle juhtorganite volitusel suhetes teiste organisatsioonide ja isikutega;

4.4.6võtta osa Ühingu üritustest ja kasutada Ühingu abi ning teenuseid;

4.4.7võimaluse korral kasutada Ühingu vara ja vahendeid vastavalt juhatuse poolt kehtestatud tingimustele soodus – ja eeliskorras;

4.5  Ühingu kõigil liikmetel on kohustus tasuda liikmemaksu, järgida ühingu põhikirja ning ühingu juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid.5Liikme Ühingust väljaastumine ja väljaarvamine


5.1Ühingu liikmel on õigus Ühingust välja astuda sellest juhatusele kirjalikult 30 päeva ette teatades. Ühingu liikmeks oleku lõpetab juhatuse koosoleku otsus.

5.2Ühingu üldkoosolekul on õigus liige Ühingust välja arvata juhul, kui:

5.2.1liikme tegevus on otseses vastuolus Ühingu põhikirja nõuetega;

5.2.2liige on muul viisil kahjustanud Ühingu tegevust või mainet;

5.2.3vaatamata tehtud hoiatusele liige jätkab tegutsemist vastuolus Ühingu eesmärgiga või ei täida liikme kohustusi.

5.3Ühingust välja astunud või välja arvatud liikmele ei tagastata liikmemaksu.6Ühingu varalised vahendid


6.1 Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks. Ühigu varad moodustuvad:

6.1.1liikmemaksudest;

6.1.2sissetulekutest seminaride, koolituste, konverentside,  heategevus- ja tuluürituste ning muude  Ühingu eesmärke toetavate ürituste läbiviimisest;

6.1.3Ühingu teenuste ja toodete müügist;

6.1.4kodanike, organisatsioonide ja juriidiliste isikute poolt tehtavatest vabatahtlikest eraldistest, annetustest ja sponsorrahadest;

6.1.5riiklikest toetustest;

6.1.6muudest tuludest.

6.2Liikmemaksu suuruse kehtestab üldkoosolek.

6.3Ühing peab raamatupidamise arvestust ja maksab makse riigi- ja kohalikku eelarvesse seadusandluses ettenähtud korras.

6.4Ühingu tegutsemise ajal ei jaotata Ühingu tulu ega vara Ühingu liikmete vahel.7Üldkoosolek


7.1Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, milles igal liikmel on üks hääl.

7.2Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:

7.2.1juhatuse liikmete arvu määramine, juhatuse valimine ja selle tagasikutsumine;

7.2.2revisjonikomisjoni valimine ja tagasikutsumine;

7.2.3liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määramine;

7.2.4Ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõgusseadustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

7.2.5muude seadusest või teistest õigusaktidest tulenevate küsimuste otsustamine.

7.3Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

7.3.1aastaaruande kinnitamiseks;

7.3.2juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest;

7.3.3muudel juhtudel, kui seda nõuavad Ühingu huvid.

7.4üdkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab juhatus vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist avaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale seltsi liikmele 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate (e-post). Seltsi liikmed võivad täiendavaid punkte päevakorda lisada, kuid mitte hiljem, kui kolme päeva jooksul arvates üldkoosoleku teate kättesaamist;

7.5üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb üle 1/2 Ühingu liikmetest või nende esindajatest. Juhul, kui üldkoosolekule ilmub vähem kui 1/2 liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku hiljemalt kolme nädala jooksul. Teistkordne üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.

7.6Ühingu eesmärgi muutmiseks on tarvilik üldkoosoleku 9/10 liikmete häältest.

7.7Põhikirja muutmiseks ja ühingu tegevuse lõpetamiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus.8Juhatus


8.1Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Ühingu tegevust juhatus.

8.2Juhatus koosneb kahest kuni viiest liikmest. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt neljaks (4) majandusaastaks.

8.3Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe.

8.4Juhatuse liikmed võivad kõikides õigustoimingutes Ühingut esindada.

8.5Juhatus võtab vastu otsuseid seaduses ettenähtud korras.

8.6Ühingu juhatus:

8.6.1Korraldab Ühingu igapäevast tegevust ja asjaajamist;

8.6.2Esindab Ühingut Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras;

8.6.3Peab Ühingu liikmete nimekirja ning otsustab uute liikmete vastuvõtmise.

8.7Ühingu juhatuse liige võib:

8.7.1Avalduse alusel paluda end vabastada juhatuse liikme kohustustest sõltumata põhjusest;

8.7.2Taotleda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

8.8Juhatuse töövormiks on koosolek. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb vähemalt 1/2 juhatuse liikmetest. Otsuse langertamiseks on vajalik koosolekul osalenud liikmete poolt häälteenamus. Juhatus võib koosolekuid pidada läbi elektrooniliste teabevahendite.9Ühingu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine


9.1Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub mittetulundusühingute seaduses ettenähtud korras.

9.2Ühingu lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduses ettenähtud korras. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist antakse allesjäänud vara likvideerijate otsusel kas riigile või kohalikule omavalitsusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või mõnele Ühingu eesmärke järgivale sihtasutusele või mittetulundusühingule või mõnele teisele organisatsioonile võimalikult Ühingu eesmärke järgiva sihtannetusena.


Põhikiri on kinnitatud asutamiskoosoleku poolt 21. novembril 2009. aastal.