Külade

EDENDAMISE

SELTS

 
 

ALBUM   

ARHIIV

est

eng

Ettepanek RahvakogusLasteaiajärjekorrad üle Eesti ühtsetel alustel, lasteaiakoha puudumisel kompensatsioon vanemapalga ulatuses.


Ettepanek ühtlustada koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtutingimused üle riigi ehk sätestada koolieelse lasteasutuse seaduses kindlad alused, millest kohalik omavalitsus nn lasteaiajärjekordade koostamisel peab lähtuma, eelkõige laste ühtne vanuseline määratlemine vastavalt TSÜS-le (tähtaja saabumine). Hetkel kehtiv seadus jätab kohalikule omavalitusesele vabad käed vastuvõtutingimuste kehtestamisel ning võimaluse, et seaduses sätestatud kohustused teatud vanuses lastele lasteiakoha tagamiseks jäetakse täitmata nt. 1,5 aastaseks saanud lapsel võimaldatakse koht vastavalt kohaliku omavalitsuse määratud tähtajale, mil laps võib tegelikult olla juba vanem kui 2 või 2,5 aastat jne.). Kannatavad isikute õigustatud ootused (nt. tööle naasta), kuna oodatud lasteaiakoht jääb saamata, samuti isikute võrdne kohtlemine, sest näiteks osades piirkondades sünnimomnedil lapse lasteaiajärjeorda panek koha kindlustamiseks raskendab elukoha vahetust on ning jätab isiku ilma võimalusest oma lapsele uues elukohas teistega võrdsetel alustel lasteiakoht saada.


Suurtes teeniduspiirkondades (KOV-d) tuleb arvestada elanike arvuga kantides, transpordiühenduste, maanteevõrgustiku ja inimeste liikumisuundadega ning jaotada need teeninduspiirkondadeks (nt ilmakaarte järgi), et lasteaed asuks mõistliku teekonna kaugusel.

Uute lasteaedade ehituse finantseerimine peaks olema Riigieelarves.

Kui meile eestlaste juurdekasv on oluline..

Samal teemal: www.kyladeselts.ee


Märt-Erlend Agu

11.01.2013

screen shot 26.02.2013,15.47.52