Külade

EDENDAMISE

SELTS

 
 

Juuli-August 2012 toimus Vääna-Jõesuu randa vabaaja keskuse rajamise konkurss

ja vastavalt seatud tingimustele osutus võitjaks üks osaleja BYDGOSZCZ OÜ(Vääna-Jõesuu vetelpäästejaama kinnistule hoonestusõiguse seadmise korraldamine eelläbirääkimistega pakkumise korras)


Eelläbirääkimistega pakkumise (edaspidi pakkumine) läbiviijaks on Harku Vallavalitsus, Ranna tee 1, 76901 Tabasalu (edaspidi vallavalitsus).

Pakkumise dokumentide väljastamiseks saata kirjalik taotlus hanked@harku.ee Lisainformatsiooni saamiseks ja objektiga tutvumiseks pöörduda kirjalikult e-posti aadressil

nele.nou@harku.ee või telefonil 600 3851. 1.Lepingu eesmärk

1.1. Lepingu eesmärgiks on leida parim Vääna-Jõesuu vetelpäästejaama (19801:011:0186) vabaaja keskuseks arendamise ning haldamise lahendus.

1.2. Vääna-Jõesuu vetelpäästejaama ja selle juurde kuuluva maa-ala kasutusotstarve peab olema peamiselt avalik ning võimaldama kinnistul asuva silla avalikku kasutamist.

1.3. Pakkumus peab olema kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega, (sh. keskkonnatingimused) ja Harku valla ehitusmäärusega ning arvestama Vääna-Jõesuu puhkeranna detailplaneeringust tulenevaid piiranguid ja võimalusi.

2.Pakkumise alusmaterjalid 2.1. Lisa1 Vääna-Jõesuu vetelpäästejaama (19801:011:0186) asukoha kaart (2 tk) 2.2. Lisa2 Vääna-Jõesuu puhkeranna detailplaneering nr 22206-GP-03

3.Ehituslikud tingimused

4.Vääna-Jõesuu vetelpäästejaama kinnistu sihtotstarve on 100% sotsiaalmaa. Kinnistu paikneb kogu ulatuses Vääna jõe kalda piiranguvööndis ja osaliselt ehituskeeluvööndis. Kinnistu paiknemine kalda piiranguvööndis ehitustegevusele piiranguid ei sea. Kinnistul paiknev hoone ehituskeeluvööndis ei asu.

5.Kui soovitakse hoonet laiendada, siis on seda vastavalt PlanS § 3 lg 2 p 2 võimalik teha ilma detailplaneeringut koostamata tingimustel, et olemasoleva hoone maapealse osa kubatuur ei laiene üle 33% ning kinnistu sihtotstarve jääb samaks ehk sotsiaalmaaks ning ärilist tegevust nagu majutus, kohvik jms sinna ei kavandata. Kui aga soovitakse muuta maaüksuse sihtotstarvet ning rajada uus hoone või laiendada olemasolevat üle 33%, siis on vajalik koostada detailplaneering.

6.Pakkumuste esitamise tähtaeg, viis ja koht

6.1. Pakkumus esitatakse elektroonselt digitaalselt allkirjastatult või kinnises ümbrikus hiljemalt 12. september 2012 kell 10:00 e-posti teel harku@harku.ee või aadressile Harku Vallavalitsus, Ranna tee 1, 76901 Tabasalu.

6.2.Kirjalikult esitatud pakkumuse pakendile tuleb kanda järgmised kirjed:6.3. Pakkuja nimi ja aadress;

6.4.„PAKKUMUS: Vääna-Jõesuu randa vabaaja keskuse rajamine“.

6.5. E-postiga esitatud pakkumuse Teema reale kirjutada „Vääna-Jõesuu randa vabaaja keskuse rajamise pakkumus“

6.6. Vallavalitsus ei vastuta valele aadressile saadetud või nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta.

6.7. Läbirääkimiste kuupäevad teatatakse pakkujatele peale pakkumuste esitamist. Läbirääkimisel selgitab pakkuja oma äriideed ja arendusplaane.

5.Võitja välja valimine ja lepingu sõlmimine

5.1. Pakkumusi hindab komisjon.

5.2. Eduka pakkuja kinnitab vallavolikogu.

5.3. Eduka pakkujaga sõlmitakse notariaalne hoonestusõiguse leping.

5.4. Hoonestusõigus on tähtajaline. Hoonestusõiguse tähtaja ja tingimused määrab vallavolikogu eduka Pakkuja kinnitamise otsuses. Soovitava hoonestusõiguse tähtaja esitab Pakkuja oma Pakkumuses.

6.Pakkumuse sisu

Pakkumisel osalejal tuleb esitada terviklik kavand, milles peab sisalduma:

6.1. Ideekavandi üldkontseptsioon;

6.2. Kirjeldus Pakkuja varasematest saavutustest, mille põhjal on võimalik hinnata Pakkuja oskusi valdkonnas;

6.3. Vabaaja keskuses kavandatavate tegevuste kirjeldus valdkondade lõikes;

6.4. Asendiplaan kinnistul oleva vetelpäästejaama rekonstrueerimise ja/või uue hoone rajamise äranäitamisega koos iseloomustavate näitajate (ehitusalune pind, kõrgus jne) kandmisega joonistele (soovi korral parkimise, autoliikluse, jalgteede, haljastuse ja avalikku kasutusse kavandatava ala lahendamine);

6.5. Planeeritava objekti kolmemõõtmelised eskiisjoonised (vähemalt 2 vaadet);

6.6. Turu iseloomustus ja potentsiaalsed tarbijad;

6.7. Finantsprognoos (sh. investeeringumaht, jooksvad kulud-tulud ja nende katteallikad);

6.8. Pakutav hoonestusõiguse tasu suurus;

6.9. Objekti väljaarendamise tähtaeg ning etapid;

6.10.Soovi korral kontseptsiooni selgitavad olulist informatsiooni kandvad skeemid, diagrammid jms. info.

7.Pakkumuse üldtingimused

7.1. Pakkumise korraldamisel lähtutakse Harku Vallavolikogu 31. mai 2012 määrusest nr 7 "Vallavara valitsemise kord" ning käesoleva pakkumise tingimustest.

7.2. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamise ning esitamisega seotud kulud kuni lepingu sõlmimiseni.

7.3. Pakkumus peab olema esitatud eesti keeles.

7.4. Kui pakkumus esitatakse kirjalikult tuleb pakkumuse juurde lisada kõik dokumendid ka elektrooniliselt.

7.5. Vallavalitsus võib muuta vajadusel pakkumise dokumente.

7.6. Vallavalitsus võib osalejatelt nõuda lisadokumentide esitamist või selgitusi.

7.7. Pakkumused on avalikud kõigile komisjoni liikmetele ning vallavalitsusele ja volikogule.

7.8. Vallavolikogul on õigus kõik Pakkumused tagasi lükata kui ükski lahendus ei ole asukohta sobiv või ei taga soovitud kasutusfunktsioone.

8.Pakkumuste hindamine

8.1. Pakkumusi hinnatakse 100 väärtuspunkti skaalal järgmistel alustel: 8.1.1. äriidee sobivus antud asukohta arvestades valla planeeringuid ja arengukava – 30 punkti 8.1.2. parim kasutusfunktsioon – 25 punkti 8.1.3. investeeringute suurus ja ajakava – 15 punkti 8.1.4. Pakkuja oskused ja vilumused valdkonnas – 15 punkti 8.1.5. Hoonestusõiguse tasu suurus – 15 punkti