Külade

EDENDAMISE

SELTS

 
 

ALBUM   

ARHIIV

est

eng

HARJU MAAKONNAPLANEERINGU TEEMAPLANEERING MAAKONNA SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR 2009 – 2015

Väljavõtted seotud Vääna-Jõesuu kandiga:

Harjumaa on suhteliselt suurte sotsiaalmajanduslike kontrastidega regioon: ühelt poolt märkimisväärselt eeslinnastuv ja teisalt on jälle äärelised vallad äärmiselt hõreda, Põhjamaadele sarnase asustustihedusega (alla 8 in/km2) rahvastikuga. Oluliseks teemaks on sesoonsus. Sesoonsus kui Harjumaa tugev eripära avaldub nii hajusalt asustatud rannikualadel, mille elanikkond võib suviti oluliselt kasvada, kui ka Tallinna lähedastes suvilapiirkondades. Samas tuleb aga märkida, et viimastel aastakümnetel on ilmnenud trend suvilapiirkondade muutumisele püsiasustusega piirkondadeks. See puudutab eelkõige Tallinnale lähemaid piirkondi.
 Märkusena, 2002. aastal koostatud Harjumaa suvilapiirkondade ülevaade näitas, et juba tollal elati aastaringselt 15% suvilates (Tallinnas 18%, lähitagamaal 20%, kaugtagamaal 5%). Kohalike omavalitsuste hinnnagutele tuginedes võib eeldada, et tulevikus on Tallinna suvilapiirkonnad kujunenud täielikult elamispiirkondadeks (99%), Tallinna lähitagamaal elatakse aastaringselt 71% ja kaugemal tagamaal 33% suvilates.
Seega kujutab Harju maakond Eesti kontekstis ebatüüpilist maakonda, kus põhiprobleemiks pole mitte maapiirkondade rahvastiku vähenemine ja sellega kaasnev sotsiaal-majanduslik taandareng, vaid hoopis sisserände tulemusel kasvav surve avalikele teenustele. Eriti avaldub see Tallinna valglinnastumise tõttu lähiümbruses, kus need vallad, kuhu uued elanikud saabuvad, saavad tänu keskmisest jõukamate inimeste maksulaekumistele senisest suuremaid maksutulusid, kuid peavad ka senisest rohkem ressurse kulutama koolide, lasteaedade, teede ja tehnovõrkude arendamiseks ning elanike teenindamiseks.
 Nii on selgunud, et mõni aasta tagasi tehtud valdade arengukavad on seoses elanike arvu plahvatusliku kasvuga tulnud ümber teha. Näitena märgime, et Rahvastikuregistri andmetel on aastatel 2003-2007 üheksa kõige kiiremini „valglinnastunud” valla seas seitse (Kiili, Viimsi, Harku, Rae, Kernu, Saku ja Saue) pärit Harjumaalt. Samas tuleb märkida, et ka Harjumaal on piirkondi kus võib täheldada rahvastiku vähenemist, eriti maakonna lääne- ja kaguosas.

Linnalähedased kandid (LK) •Harju maakonnas on selliseid kante 18 (20% kantidest): Jõelähtme, Kaberneeme, Kajamaa, Keila-Joa, Kiisa-Kurtna, Klooga, Kloogaranna, Kostivere, Laulasmaa, Nabala, Neeme, Pikavere, Randvere, Türisalu, Vaida, Vääna, Vääna-Jõesuu ja Ääsmäe.

KANDIPÕHISED MEETMED TEENUSTE KÄTTESAADAVUSE PARANDAMISEKS

10) Suurupi kant
Tüüp: linnade lähiümbrus (LÜ) Kandisisene tõmbekeskus: Puudub. Tõmbekeskuseks on Tabasalu. Asustusüksused: Muraste ja Suurupi külad Elanike arv 31.03.2000 rahvaloenduse andmetel:  598 Elanike arv 01.11.2008 rahvastikuregistri andmetel:  1936 Eeldatav rahvastikumuutuste suund (baasstsenaarium):  kasvav.
Probleemsed teenused: Seltsimaja – puudub kandis. Lahendus: rajada kanti seltsimaja. Spordiväljak: puudub kandis. Lahendus: rajada kanti spordiväljak.

Teenused, mille kättesaadavus võib halveneda: 

Lastehoid/alusharidus – piirkonna jätkuva kasvamise korral on teenus üle koormatud. Koormus väheneks, kui kandis avada lasteaed. Lisaks kaaluda uue lasteaia avamist Vääna-Jõesuu kandis. 

11) Tabasalu kant
Tüüp: linnalähedane keskuskant (LKK) Kandisisene tõmbekeskus: Tabasalu restoranid, raamatukogu, spordikeskus. Asustusüksused: Tabasalu alevik, Ilmandu, Rannamõisa ja Sõrve külad. Elanike arv 31.03.2000 rahvaloenduse andmetel:  2674 Elanike arv 01.11.2008 rahvastikuregistri andmetel:  4284 Eeldatav rahvastikumuutuste suund (baasstsenaarium):  kasvav.
Probleemsed teenused: Rahvamaja – puudub vallas. Lahendus: rajada kanti rahvamaja. Koolistaadion – ei vasta nõuetele. Lahendus: viia koolistaadion vastavusse nõuetega.

Teenused, mille kättesaadavus võib halveneda: 
Lastehoid/alusharidus – piirkonna jätkuva kasvamise korral on teenus üle koormatud. Koormus väheneks, kui Vääna- Jõesuu kandis ja Suurupi kandis avada uus lasteaed. 

Keskharidus - koolireformi tõttu võib kaduda Tabasalu Gümnaasiumist keskkooli aste. Ühistransport –kommertsliinide võimalik sulgemine. Sel juhul tagada teenus avalike liinidega.

15) Vääna-Jõesuu kant
Tüüp: linnalähedane kant (LK) 
Kandisisene tõmbekeskus: Puudub. Tõmbekeskuseks on Tabasalu. Asustusüksused: Naage, Viti ja Vääna-Jõesuu külad. Elanike arv 31.03.2000 rahvaloenduse andmetel: Elanike arv 01.11.2008 rahvastikuregistri andmetel: Eeldatav rahvastikumuutuste suund (baasstsenaarium):

Probleemsed teenused: Lastehoid/alusharidus – puudub kandis. Lähimad ülekoormatud. Lahendus: rajada kanti lasteaed, võimalusel lasteaed-algkool.

 Seltsimaja – puudub kandis. Lahendus: rajada kanti seltsimaja. Spordiväljak – puudub kandis. Lahendus: rajada kanti spordiväljak.
Teenused, mille kättesaadavus võib halveneda: