Külade

EDENDAMISE

SELTS

 
 

ALBUM   

ARHIIV

est

eng

Lugupeetud Märt-Erlend Agu


Pöördusite Haridus- ja Teadusministeeriumi poole küsimusega, mis puudutab laste vanusepiiri määramist koolieelses lasteasutuses ning lapsehoiurühmade ja sõimerühmade moodustamist.Anname Teie küsimusele vastused alljärgnevalt:1.  Küsimus: KELS § 10 lg 1 sätestab järgmist: “Valla- või linnavalitsus loob kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on antud valla või linna haldusterritooriumil ning kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.” Kuidas tuleb nimetatud normi tähenduses tõlgendada vanuse määratlus “pooleteise- kuni seitsmeaastastele”? Millal tuleb lugeda laps “pooleteiseaastaseks” ning kas vanuse määratlemine eeltoodud normis on igale omavalitsusele vaba või on olemas kogu Eestis üheselt kehtiv põhimõte?


Esitatud küsimusele vastamisel tuleb juhinduda tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi TSÜS) paragrahvides 134 – 137 sätestatust. TSÜS § 136 lõike 1 kohaselt määratakse tähtpäeva saabumine  tähtaja või kindlaksmääratud sündmusega, s.o.  antud küsimuses päevaga, mil laps saab pooleteise aastaseks. Kooskõlas TSÜS § 136 lõigetega 2, 3 ja 9 loetakse laps pooleteise aastaseks tema pooleteiseaasta sünnipäeval. Kohalikul omavalitsusel ega ühelgi institutsioonil ei ole õigust tähtaegasid ega tähtpäevi teisiti arvestada. Seega lapse pooleteise aasta sünnipäevast tuleb lapsele tagada lasteaiakoht.


Lasteaia rühmadesse paigutamisel tuleb siiski arvestada õppeaastat, s.t., kas laps on võimeline sõltuvalt oma east vastavat õppekava omandama. Näiteks lapsel, kes saab kolmeaastaseks maikuus, tuleb lasta lõpetada lastesõimes õppeaasta ja viia lasteaiarühma järgmise õppeaasta alguses septembrikuus. Samas tuleb septembris kolmeaastaseks saanud laps paigutada lasteaiarühma, mitte hoida teda sõimerühmas.2. Küsimus: Kas kohalikul omavalitsusel on KELS järgi õigus jätta oma teeninduspiirkonna koolieelsetes lasteasutusest sõimerühmad moodustamata, moodustades vaid lasteaiarühmasid ning kompenseerides osaliselt sõimeealiste laste hoidu (sh. luues ise munitsipaallastehoiurühmasid, mis komplekteeritakse üldise lasteaiajärjekorra alusel - vaatamata sellele, et sõimeealiseid lapsi on palju?


KELS § 10 lõike 1 kohaselt peab valla- või linnavalitsus looma kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on antud valla või linna haldusterritooriumil ning kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.


Seega tuleb ka lastesõime koht luua lasteasutuses. Lapsehoidu reguleerib sotsiaalhoolekande seadus. Lapsehoid ei asenda sõimerühma lasteasutuses. KELS § 1 lõike 1 kohaselt on koolieelne lasteasutus koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Nagu sätestatust näha, annab koolieelne lasteasutus ka alusharidust, mille aluseks on riiklik õppekava (KELS § 11 la 2 p 3).Laste hoid KELS tähenduses mõistetakse seda, et lastel oleks järelevalve ning see ei samastu lapsehoiuga sotsiaalhoolekande seadus mõistes.


Lapsehoiurühmade moodustamine oleks mõeldav ajutise väljapääsuna, kui ei ole võimalik koheselt tagada kõigile lastele kohta lasteaias. Kuid Teie küsimusest nähtub, et Teie kohalikus omavalitsuses ei olegi lasteaias lastesõime rühma moodustatud, mida ei saa pidada Teie kirja andmetel õiguspäraseks.


3. Küsimus: Milline institutsioon Eesti Vabariigis teostab järelevalvet KELS § 10 lg 1 sätestatud kohustuse täitmise üle?


Soovitame Teil pöörduda sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 3 ja § 7 lõike 2 kohaselt maavanema poole, kes teostab kontrolli ka lapsehoiu õigusaktidele vastavus üle.


Lugupidamisega,

Sirje Soo

Haridus- ja Teadusministeeriumi õigusosakonna jurist