Külade

EDENDAMISE

SELTS

 
 

ALBUM   

ARHIIV

est

eng

Haridus - ja Teadusministeerium                                                                                            Külade Edendamise Selts                                                              

Munga 18                                                                                                                                                                                              

Tartu 50088                                                                                                                            23.08.2012


Selgitustaotlus õigusalase selgituse saamiseks


Käesolevaga pöördume Haridus-ja Teadusministeeriumi poole selgituse saamiseks   eelkooliealiste vanuste laste vanusepiiride määratlemise osas koolieelse lasteasutuse seaduse (edaspidi KELS) tõlgendamisel.

  1. 1. KELS § 10 lg 1 sätestab järgmist: “Valla- või linnavalitsus loob kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on antud valla või linna haldusterritooriumil ning kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.” Kuidas tuleb  nimetatud normi tähenduses tõlgendada vanuse määratlus  “pooleteise- kuni seitsmeaastastele”? Millal tuleb lugeda laps “pooleteiseaastaseks” ning kas vanuse määratlemine eeltoodud normis on igale omavalitsusele vaba või on olemas kogu Eestis üheselt kehtiv põhimõte?

  2. 2. Kas kohalikul omavalitsusel on KELS järgi õigus jätta oma teeninduspiirkonna koolieelsetes lasteasutusestes sõimerühmad moodustamata, moodustades vaid lasteaiarühmasid ning kompenseerides osaliselt sõimeealiste laste hoidu (sh. luues ise munitsipaallastehoiurühmasid, mis komplekteeritakse üldise lasteaiajärjekorra alusel  - vaatamata sellele, et sõimeealiseid lapsi on palju?

  3. 3. Milline institutsioon Eesti Vabariigis teostab järelevalvet KELS § 10 lg 1 sätestatud kohustuse täitmise üle?


Lugupidamisega


Märt - Erlend Agu

/allkirjastatud digitaalselt/