Külade

EDENDAMISE

SELTS

 
 

ALBUM   

ARHIIV

est

eng

Hr Kaupo Rätsepp                                                                 MTÜ Külade Edendamise Selts

Vallavanem                                                                            Vääna-Jõesuu küla

Harku Vallavalitsus                                                                Harku vald

Ranna tee 1                                                                           info@kyladeselts.ee

Tabasalu                               

Harku vald                                                                              01.02.2012                                            

                                       


Selgitustaotlus


Lähtudes vallavanem Kaupo Rätsepa 26.01.2012 Harku Valla Teatajas avaldatud vastustest Külade Edendamise Seltsi 06.01.2012 esitatud avalikule pöördumisele "Miks me soovime Vääna-Jõesuusse lasteaed-algkooli" peame vajalikuks esitada teema kohta täpsustavaid lisaküsimusi ning selgitada täpsemalt oma seisukohti..

Koolieelse lasteasutuse seaduse (edaspidi KELS) § 10 lõike 1 kohaselt loob valla- või linnavalitsus kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on antud valla või linna haldusterritooriumil ning kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.  Harku Vallavalitsuse 29.04.2003 määrus nr 5  (Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestamine)“ punkt 3 sätestab, et rühmad komplekteeritakse 31.augustiks avalduste laekumise järjekorras. Oma vastuses meie avalikule pöördumisele 06.01.2012 „Miks me soovime Vääna-Jõesuusse lasteaed-algkooli?“ nimetate, et sügisel 2012 vajab lasteaiakohta 222 kolmeaastast või vanemat last, kellele on lasteaiakohad tagatud ning lisaks saavad Tabasalu Lastehoius  koha ka 2 rühmatäit alla kolmeaastaseid lapsi. Protsessi selgitamiseks palume vastust

  1. 1.Milline on viimane lapse kolmeaastaseks saamise sünnikuupäev, et ta arvataks algavaks õppeaastaks lasteaiarühma?

  2. 2.Kas kasutusel oleva lasteaiarühmade komplekteerimise metoodika järgi on võimalik olukord, et vahetult peale rühmade komplekteerimise lõppu (31.august) kolmeaastaseks saav laps arvatakse munitsipaallasteaia rühma alles järgmisel õppeaastal? Kui jah, siis kui palju on hinnanguliselt selliseid õppeaasta jooksul kolmeaastaseks saavaid lapsi 2012/2013 õppeaastal ning kas need lapsed arvatakse kasutusel oleva metoodika kohaselt alla kolmeaastasteks lasteks, kellele pakutakse munitsipaallasteaiakoha puudumise kompenseerimiseks lastehoiuteenust sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses (Tabasalu lastehoid)?

  3. 3.Harku Vallavalitsuse 29.04.2010 otsuse nr 56 alusel asutatud Tabasalu Lastehoid on asutatud lapsehoiuteenuse osutamiseks sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses  ning ei ole käsitletav koolieelse lasteasutusena Sellest tulenevalt on nii nõuded Tabasalu Lastehoiu personalile kui ka õppe-ja kasvatuskorraldusele madalamad kui kehtivad miinimumnõuded koolieelsete lasteasutuste KELS tähenduses. Vallavalitsuse 04.05.2010 määrusega nr 26 on kehtestatud Tabasalu Lastehoiu põhikiri, mille järgselt võetakse sellesse vastu 3 – 7 aastaseid lapsi ning vabade kohtade olemasolul ka nooremaid. Olukord, kus üheealistel (kolmeaastastel) lastel on alghariduse omandamiseks ebavõrdsed võimalused, võib olla käsitletav laste ebavõrdse kohtlemisena. Palume selles küsimuse vallavanema täpsustavaid selgitusi.

  4. 4.Millistel kaalutlusel ei realiseeri Harku Vallavalitsus Harju Maakonna teemaplaneeringus "Harju maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009 – 2015“ toodud vajadust rajada Vääna –  Jõesuusse  lisaks algkoolile munitsipaallasteaed? Juhul, kui Harku Vallavalitsus on koostanud demograafilised (sh. eelkooliealiste laste sündivuse) prognoosid Naage, Viti, Vääna-Jõesuu, Türisalu, Liikva ja Suurupi külades lähiaastateks, finantskalkulatsioonid lasteaed-algkool vs algkool maksumuse kohta või muud, lasteaia ehitamise vajadust välistavad asjassepuutuvad dokumendid, palume nendele Teiepoolses vastuses viidata.      

Lisaks eeltoodule peame vajalikuks juhtida vallavanema tähelepanu asjaolule, et tulenevalt ÜRO lapse õiguste konventsioonist ning Eesti Vabariigi põhiseadusest on teiste avaliku võimu esindajate hulgas ka kohalikul omavalitsusel kohustus seista hea lapse tervise eest ning tagada talle vajalikud arengutingimused. Selles kontekstis on vallavanema kui avaliku võimu esindaja poolt äärmiselt kohatu käsitleda ligikaudu ¼  valla eelkooliealistele lastele lasteaia rajamist kodu lähedale, tagamaks nende piisav uneaeg ning mõistlik teekonna pikkus kodu ja lasteaia vahel, kui maapiirkonnas võimatut lisamugavust. Nagu viitasime oma 06.01.2012 edastatud pöördumises –  tegemist on asukohaga, mis logistiliselt teenindaks kuute küla, kus elab ligi ¼ valla elanikest. Külade Edendamise Selts on seisukohal, et lasteaed tuleb rajada sinna, kuhu teda kõige enam vaja on, mitte sinna, kuhu selle ehitamine kõige mugavam on.

Palume vastus edastada elektroonselt e-posti aadressile info@kyladeselts.ee


LugupidamisegaMärt-Erlend Agu

Juhatuse esimees

Külade Edendamise  Selts

Selgitustaotlus 01.02.2012 https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=197fOLn0AqiA0F5OadqPQO3uJxNJjKhYA0AGNAaVQUeoUkttk-0TrfY4kXNKk&hl=en_US