Külade

EDENDAMISE

SELTS

 
 

ALBUM   

ARHIIV

est

eng

Miks me soovime Vääna - Jõesuusse

lasteaed - algkooli?


Avalik pöördumine Harku vallavanema poole


Vääna - Jõesuu, Naage, Viti, Liikva, Türisalu ja Suurupi külades elab 2011. aasta oktoobrikuu seisuga  3010 inimest ehk ligi 1/4 vallaelanikest, igal aastal sünnib nendes külades  kokku keskmiselt 55 last ehk rohkem kui 2 rühmatäit lasteaialast (andmed Harku vallavalitsusest 1.11.2011 seisuga). Tegemist on märkimisväärse osaga Harku valla elanikest ning see osa kasvab nimetatud külade praeguste suvilaomanike arvelt tulevikus veelgi. Kuigi elanikke on palju, puudub piirkonnas igasugune taristu, eeskätt seda teenindavate haridusasutustega. Probleemile on viidatud juba 2007. aastal Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus  “Harju maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009 - 2015), samuti Harku valla arengukavas aastateks 2011 - 2037. Vääna - Jõesuusse lasteaia rajamisest on intensiivsemalt juttu olnud alates 2010. aastast, nii külakogukondade ja vallaesindajate omavahelistel kohtumistel kui ka valla lehe veergudel. Vallavalitsus on omandanud hoonestusõiguse Vääna-Jõesuus asuva endise pioneerilaagri kinnistule lasteaia rajamiseks,  ent viimaste seisukohtade järgselt  (Harku valla külade ümarlaud, 12.12.2011) on uueks prioriteediks seatud ühe algkooli rajamine  valda ning lasteaiakohtade puudus leevendatakse olemasolevatele lasteaedadele juurdeehituste näol. Edastame käesolevaga põhikirjaliselt külade sotsiaalsele arengule kaasaitava ühendusena seisukohad, miks lasteaed-algkooli rajamine Vääna-Jõesuusse, nagu planeeringud ning arengukavad ette näevad, on kriitiline ning antud olukorras parim lahendus.


Vajalikud on nii lasteaed kui ka algkool

Vaatamata sellele, et Harku Valla Teatajas 22.12.2011 ilmunud artiklis kirjutab volikogu esimees Helikar Õepa, et kõikidele kolmeaastastele on lasteaiakohad olemas, on meie seltsile teada kümneid peresid, kelle 3aastaseks saanud lapsel koduvallas lasteaiakohta ei ole ning seetõttu on vanemad sunnitud  end registreerima Tallinna vm. naaberomavalitsuse elanikeregistrisse või peavad lapsed kasutama omavalitsuse poolt loodud või eraõiguslikku lastehoiuteenust. Selgitamaks välja, kui palju lapsi on lasteaiajärjekorras ning milline on olemasolevate lasteaedade mahutavus, saime  Harku valla kodulehel avaldatud andmeid kasutades tulemuseks, et 2012. aastal jääb puudu 186 lasteaiakohta. Vallavanema hinnangul (10.11.2011 Harku Valla Teataja) on vajalik luua ka 3 uut esimest klassi - seega on vajalikud nii lasteaed kui algkool. Vaadates olemasolevate lasteaedade ning koolide asukohti vallas, on õigustatud, et uue lasteaia ja algkooli asukoht on kohas, kus elab ligi 25% eelkooliealistest lastest.


Infrastruktuur ja logistika

Tänase seisuga puudub Vääna - Jõesuu kandis igasugune infrastruktuur, mille olemasolu küla asukohast lähtuvalt teenindaks logistiliselt lisaks kohalikele ka naaberkantide elanikke.  Piirkonna kõikide külade elanike arv on prognoositud suvilaelanike arvelt kasvama,  kiiremaks kasvuks annab hoogu lähitulevikku kavandatud Suurupi ja Vääna-Jõesuu veemajandusprojekt.  Seega on tehtavad investeeringud jätkusuutlikud ning põhjendatud. Vallavalitsus on juba omandanud hoonestusõiguse Vääna-Jõesuus asuvale sobivale kinnistule, mille suurus võimaldab sellele püstitada nii algkoolikompleksi kui ka lasteaia. Nimetatud kinnistu asub looduskaunis kohas ning on logistiliselt parima lahendusega lähipiirkonnas.


Laste päeva pikkus

Praegu asuvad valla teeninduspiirkonna lasteaiad Tabasalus, Murastes, Rannamõisas, Harkus, Teelahkmel ning Alasniidul. Olemasolevatesse lasteaedadesse peavad oma lapsi viima ka kaugemate külade elanikud, ent nende laste päeva pikkus on oluliselt pikem kodu lähedal lasteaias käivate laste omast. Eelkooliealise  lapse uneaeg peaks olema öösel 10-12 tundi, seda arvestades koosneb kodust kaugel lasteaias käiva lapse perega koosveedetud aeg tööpäevadel peamiselt auto- või bussisõidust, söömisest ning magamaminekust ja ärkamisest. Samuti oleks soovituslik teekond kodust lasteaiani ühistransporti kasutades 20 minutit, algkooli 30 minutit (“Harju maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009 - 2015).  Praeguste asukohtadega on see võimalik autoga liiklejatele.


Pöördumisega soovime edastada Harku vallavalitsusele sõnumi teemaga intensiivseks tegelemiseks ning optimaalsete ning pikaajaliselt toimivate lahenduste leidmiseks. Kohaliku omavalitsuse ülesannetest ning teiselt poolt elanikkonna ootustest on raske leida prioriteetsemaid kui lastesse ja haridusse puutuvaid, seetõttu tuleb noorperedele tagada kindlus lasteaiakoha saamisel lapse 3aastaseks saamisel ning võimalus omandada nii alus- kui ka algharidus kodule võimalikult lähedal. Ootame Harku vallavanemalt pöördumisele vastust ning selgitust Harku valla hariduskorralduse kohta 2012. aastal.


Külade Edendamise Selts

                      

06.01.2012 edastatud Harku valda avaldamiseks jaanuaris Harku Valla Teatajas