Külade

EDENDAMISE

SELTS

 Õiguslik vorm: MTÜ

Loodi: 2009

Tegutseb: Harku vallas

Eesmärk: külade majanduslikule ja sotsiaalsele arengule kaasaaitamine

Põhitegevus: külades vajalike teenuste kättesaadavuse tagamiseks ning parendamiseks lahenduste leidmine ning kogukondadevaheliste koostöösuhete tugevdamine

Juhatus: 5-liikmeline

Koostöö: kõikide külaelu elavdada soovivate ettevõtete, asutuste, organisatsioonide ja üksikisikutega
KONTAKTE-post: kylade.selts@gmail.com
LINGID


Harku Vallavalitsus

Harju Maavalitsus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Riigi Infosüsteemi Amet

EMSL Vabaühenduste liit

MAKIS arenduskeskused.ee 
AVALEHTKES.htmlKES.htmlshapeimage_5_link_0

SELTSIST

TEGEVUS

KÜLAD

ALBUM   

ARHIIV

KONTAKTkontakt.htmlkontakt.htmlshapeimage_11_link_0
estlasteaed.html

eng

Külade edendamise selts

Kui palju uneaega vajab väike laps?Lapseneaeg.html
Probleemsete kantide määratlemise kriteeriumidProbleemse_kandi_maaratlemine.html
Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering
Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009 - 2015
VÄÄNA-JÕESUU KANDI SEOTUD VÄLJAVõTTEDVaana-Joesuu_lasteaia_vajadus.html
Seotud materjalid (vanused jpm)lasteaed.htmllasteaed.htmlshapeimage_27_link_0

Miks me soovime Vääna-Jõesuusse lasteaed - algkooli?

06.01.2012

Avaliku pöördumise vastus Harku Valla Teatajas

26.01.2012
Selgitustaotlus Harku Vallavalitsusele

01.02.2012

Selgitustaotlus Harku Vallavalitsusele vastuskiri

..Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 9 lõikega 2, mis ütleb, et koolikohustuslik on isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

Lähtuvalt 1. punktis toodust pakutakse Harku valla lasteaedadesse kohti lastele, kes enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit on saanud 3 –aastaseks. ..

08.02.2012
Selgitustaotlus õigusalase selgituse saamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile

23.08.2012

Haridus- ja Teadusministeeriumi vastuskiri

..Kohalikul omavalitsusel ega ühelgi institutsioonil ei ole õigust tähtaegasid ega tähtpäevi teisiti arvestada. Seega lapse pooleteise aasta sünnipäevast tuleb lapsele tagada lasteaiakoht. ..

28.09.2012
Avaldus Harju Maavanemale Harku Vallavalitsuse õigustloovate aktide seadusele vastavuse ning tegevuse kontrollimiseks põhiõiguste ja –vabaduste ning hea halduse tava järgimisel.

..Eesti Vabariigi põhiseaduse § 37 sätestab igaühe õiguse haridusele ning kohustab kohalikke omavalitsusi pidama ülal vajalikul arvul õppeasutusi. KELS § 10lg 1 kohustab valla- või linnavalitsust looma kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on antud valla või linna haldusterritooriumil ning kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses ..

04.10.12


Harju Maavalitsus edastas avalduse Õiguskantslerile Harku Vallavolikogu kahe määruse sätete kontrollimiseks.

..Harju Maavalitsusse pöördus Külade Edendamise Selts, kes juhtis tähelepanu probleemidele Harku Vallavalitsuse hallatava asutuse Tabasalu Lastehoid põhimääruses ning Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise korras..

07.11.12


Harju Maavalitsuse vastus

14.01.13

Harku Vallavalitsuse seisukoht Harju Maavalitsusele KES avalduses

11.12.12
Õiguskantsleri selgitav vastus

..Pöördusite Harju Maavalitsuse poole avaldusega, mille maavalitsus edastas järelvalve teostamiseks õiguskantslerile..

11.12.12
Kiri kodanikeühendustele

12.10.12
Märt-Erlend Agu ettepanek Rahvakogus

Lasteaiajärjekorrad üle Eesti ühtsetel alustel, lasteaiakoha puudumisel kompensatsioon vanemapalga ulatuses.

11.01.13

Märgukiri Harju Maavalitsusele

..Käesolevaga juhime veelkord Harju Maavalitsuse kui Vabariigi Valitsuse esindaja tähelepanu KELS sisulisest rakendamisest tõusetunud probleemistikule Harku Vallas ning palume võtta vajalikud meetmed, millised on temale antud põhimääruses, et kõrvaldada tekkinud vastuolud, tagada selgus ning seaduslikkus kohaliku omavalitsuse praktikas riiklike kohustuste täitmisel ning taastada lapsevanemate õiguspärased ootused lasteaiakohtade saamisel.

Lisaks eeltoodule juhime Harju Maavalitsusele tähelepanu mõistete “lasteasutus” ning “lasteaed” kasutamisele Harku Vallavalitsuse 17.02.2009 määruses number 2 “Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord”.


04.02.13


Harju Maavalitsuse vastus märgukirjale

19.02.13

 
Soovituslik teekond kodust lasteaiani ühistransporti kasutades on 20 minutit.
2.3 Probleemsete kantide ja teenuste määratlemise kriteeriumid.
“Harju maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009 - 2015. Probleemse_kandi_maaratlemine.html

Harku valla lapsehoiuteenuse toetuse määr 2013aastal on 160 eurot kuus

Harku Vallavalitsus korraldus number 1025