Külade

EDENDAMISE

SELTS

 
 

ALBUM   

ARHIIV

est

eng

Harju Maavalitsus                                                                                                          Külade Edendamise Selts MTÜ

Roosikrantsi 12                                                                                                                                             Varia tee 14

Tallinn 15077                                                                                                                    Vääna - Jõesuu küla, Harku v.

Info@mv.harju.ee                                                                                                                             info@kyladeselts.ee


04.02.2013


Märgukiri


01.02.2012 edastas Külade Edendamise Selts MTÜ selgitustaotluse Harku Vallavalitsusele teabe saamiseks Koolieelse lasteasutuse seaduse (edaspidi KELS) rakendamise kohta oma haldusterritooriumil, eesmärgiga selgitada seaduse rakendamise õiguspärasust ning sellest tõusetunud praktilisi probleeme. Selgitustaotluse ajendiks oli  Harku Vallavalitsuse poolt kehtestatud koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise regulatsiooni näiline vastavus KELS kehtestatud nõuetele, ent selle sisuline rakendamine halduspraktikas tundus olevat selgelt vastuolus kehtiva riikliku regulatsiooni mõtte ja eesmärgiga.

Ülalnimetatud selgitustaotluse sisuks oli saada vastus küsimusele, millist metoodikat Harku Vallavalitsus kasutab koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmisel ning milline on viimane lapse kolmeaastaseks saamise sünnikuupäev, et ta arvataks algavaks õppeaastaks lasteaiarühma (vt. Lisa 1) - sõimerühmasid Harku vallas seisuga 01.02.2012 ei moodustatud üldse ning ka käesoleval hetkel on võimalus munitsipaallasteaias käia üldjuhul vaid kolmeaastastel ja vanematel lastel. Oma vastuses (vt. Lisa 2) selgitab vallavanem muuhulgas, et lasteaiarühmade loomine on viidud kooskõlla Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 9 lõikega 2, mis ütleb, et koolikohustuslik on isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks ning seega pakutakse Harku valla lasteaedadesse kohti lastele, kes enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit on saanud 3 –aastaseks. Siit aga tõusetuvad praktilised probleemid, kus peale komplekteerimise lõppu ehk peale 1. oktoobrit ja hiljem sündinud lapsed saavad koha alles uuel õppeaastal, mil nad lähenevad juba neljandale eluaastale.


Tulenevalt Harku Vallavalitsuse vastuskirjast, palusime Haridus – ja Teadusministeeriumilt selgitust KELS § 10 lõikes 1 sätestatud laste vanuse (pooleteise – kuni seitsmeaastastele) määratlemise kohta. Haridus-ja Teadusministeerium asus oma vastuskirjas (edastatud Harju Maavalitsusele Külade Edendamise Seltsi kirjaga 04.10.2012) seisukohale, et laste vanus tuleb TSÜS § 136 lõike 1 kohaselt määrata päevaga, mil laps saab pooleteise aastaseks ning kooskõlas TSÜS § 136 lõigetega 2, 3 ja 9 loetakse laps pooleteise aastaseks tema pooleteiseaasta sünnipäeval. Nimetatud probleemistikule on Külade Edendamise Selts muuhulgas Harju Maavalitsuse (edaspidi HM) tähelepanu juhtinud oma 04.10.2012 kirjaga, mis on edastatud HM poolt vastamiseks Õiguskantslerile 07.11.2012.


Eeltoodust tulenevalt ning arvestades Õiguskantsleri vastuskirja 11.12.2012 (vt. Lisa 3), mille kohaselt ei või kohalik omavalitsus kehtestada KELS –ga võrreldes sisulisi piiranguid või luua sellist menetluskorda, mille tulemusena mõni konkreetne laps lasteaiakohta ei saagi, on Külade Edendamise Selts seisukohal, et koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise tegelik praktika Harku vallas on vastuolus KELS eesmärgi ja põhimõttega ning selles ettenähtud lapsevanemate õigus saada oma lapsele soovi korral koht koolieelses lasteasutuses pooleteiseaastaseks saamisel on muutunud näiliseks. Sellist seisukohta kinnitab lisaks asjaolu, et hetkel kehtivast Harku Vallavalitsuse 17.02.2009 määrusest nr 2, mis reguleerib Harku vallale kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist, kontekstist võib selgelt välja lugeda, et koha saamine on kooskõlas KELS nõuetega (nt. § 3 lg 4), kuid lasteaiajärjekordade täpne toimimine, sh. kuidas toimib määrusandja juhul, kui ta oma kohustust ei suuda täita ehk kui kohta koolieelses lasteasutuses ei ole võimalik pakkuda, on jäetud reguleerimata. Kuigi üksikisikul on oma õiguste kaitseks võimalus pöörduda kohtu poole, oleme seisukohal, et kohaliku elukorralduse läbipaistev õiguslik regulatsioon ning selge sisuline korraldus, mis täidab kodanike õiguspärase ootuse ning nende seadusliku kohtlemise, on Eesti Vabariigi toimepidavuse aluspõhimõtteks nii seaduslikkuse kui sotsiaalriigi mõistes. Kohtukorras saadud lasteaiakoht ei lahenda probleemi, kuna selle saamine toimub sel juhul mõne teise lapse arvelt. Leiame, et kohalik omavalitsus ei saa jätta täitmata oma põhiseaduslikku kohust pidada üleval vajalikul hulgal haridusasutusi, sh. koolieelseid lasteasutusi alushariduse saamiseks, ka mitte asendada seda kohustust näiliselt sarnaste teenustega pakkumisega (nt. lastehoid sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses), kuna lasteaiakohtade vajadust ning sellest tulenevaid kulutusi on võimalik prognoosida sündide arvust ning muudest elanikkonna kasvu mõjutavatest teguritest lähtuvalt. (nt. elamupiirkondade arendus jms.).

Käesolevaga juhime veelkord Harju Maavalitsuse kui Vabariigi Valitsuse esindaja tähelepanu KELS sisulisest rakendamisest tõusetunud probleemistikule Harku Vallas  ning palume võtta vajalikud meetmed, millised on temale antud põhimääruses, et kõrvaldada tekkinud vastuolud, tagada selgus ning seaduslikkus kohaliku omavalitsuse praktikas riiklike kohustuste täitmisel ning taastada lapsevanemate õiguspärased ootused lasteaiakohtade saamisel.


Lisaks eeltoodule juhime HM tähelepanu mõistete “lasteasutus” ning “lasteaed” kasutamisele Harku Vallavalitsuse 17.02.2009 määruses number 2 “Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord”.Lugupidamisega,


/allkirjastatud digitaalselt/


Märt - Erlend Agu

Juhatuse esimees