Külade

EDENDAMISE

SELTS

 
 

ALBUM   

ARHIIV

est

eng

Harju Maavalitsus                                                                                                                                                                Külade Edendamise Selts

Roosikrantsi 12, Tallinn 15077                                                                                                                        Varia 14, Vääna - Jõesuu, Harku vald

Info@mv.harju.ee                                                                                                                                                                        info@kyladeselts.ee

03.10.2012

Avaldus Harju Maavanemale Harku Vallavalitsuse õigustloovate aktide seadusele vastavuse ning tegevuse kontrollimiseks põhiõiguste ja –vabaduste ning hea halduse tava järgimisel.

1. Harku Vallavolikogu on oma otsusega nr 56 „Harku Vallavalitsuse hallatava asutuse Tabasalu Lastehoid asutamine“ asutanud lapsehoiuteenust sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses pakkuva asutuse, mille põhimääruse on kehtestanud Harku Vallavalitsus oma 04.05.2010 määrusega nr 26 („Harku Vallavalitsuse hallatava asutuse Tabasalu Lastehoid põhimäärus“, muudetud Harku Vallavalitsuse 16.08.2011 määrusega nr 25). Nimetatud põhimääruse § 5 lg 2 sätestab: „Lastehoiurühma võib registreerida kokku 17 kolme kuni seitsme aastast last. Vabade kohtade olemasolul võib rühma registreerida ka alla kolmeaastaseid lapsi.“ Harku Vallavalitsuse 04.05.2010 määrusega nr 27 „Harku Vallavalitsuse hallatava asutuse Tabasalu Lastehoid struktuur ja teenistujate koosseis“ kinnitatakse 1 koht lastehoiu juhatajale-lapsehoidjale, 3 kohta lapsehoidjale ning 2 kohta lapsehoidja abile. Praktika kohaselt on ühes rühmas tööl korraga 1 lapsehoidja (12 tundi) ning 1 lapsehoidja abi (8 h).

Sotsiaalhoolekande seaduse § 128 lg 1 p 2 alusel võib lapsehoidja väljaspool lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruume korraga hoida kuni 10 last. Sama paragrahvi lõige 2 alusel loetakse kõiki lapsehoiuteenusel viibivaid raske või sügava puudega lapsi ning alla kolmeaastaseid lapsi kahe lapse eest, kui lapsehoiuteenusel viibib korraga rohkem kui viis last.

Kuna sotsiaalhoolekande seadus ei luba ühel hoidjal hoida korraga 17 last ning “Tabasalu Lastehoius” viibib õppeaasta vältel ka alla kolmeaastaseid lapsi, palume  kontrollida, kas „Harku Vallavalitsuse hallatava asutuse Tabasalu Lastehoid põhimäärus“ § 5 lg 2 on vastavuses Sotsiaalhoolekande seaduse § 128   sätestatud nõuetega.

2. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 37 sätestab igaühe õiguse haridusele ning kohustab kohalikke omavalitsusi pidama ülal vajalikul arvul õppeasutusi. KELS § 10  lg 1 kohustab valla- või linnavalitsust looma kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on antud valla või linna haldusterritooriumil ning kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.

Harku Vallavalitsus on laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu korra kehtestanud oma määrusega 17.02.2009 nr 2 „Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord“. Pöördusime 31.01.2012 Harku Vallavalitsuse esindaja poole palvega täpsustada määruse sisu, selgitamaks, milliseks kuupäevaks peab Harku valla koolieelse lasteasutuse järjekorras olev laps olema saanud  pooleteise- või kolmeaastaseks, et saada koht lasteaias. Oma vastuses märgib vallavalitsuse ametnik, et lasteaiarühmade loomine on viidud kooskõlla „Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse“ (edaspidi PGS) § 9 lõikega 2, mis ütleb, et koolikohustuslik on isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Seega pakutakse lasteaeda kohta (vabade kohtade olemasolul) kolmeaastastele lastele, kes enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit on saanud kolmeaastaseks. Harku Vallavalitsuse seisukohast nähtub, et lasteaiakohti hakatakse pakkuma alates kolmanda eluaasta täitumisele järgnevast 1. oktoobrist ning noorematele lastele pakutakse kohta lasteasutuses vaid vabade kohtade olemasolul.

Palusime KELS § 10 lg 1 sätestatud laste vanuse “pooleteise- kuni seitsmeaastaste” määratlemiseks selgitust Teadus - ja haridusministeeriumilt. Oma vastuses  märgib Teadus-ja Haridusministeerium järgmist: “Esitatud küsimusele vastamisel tuleb juhinduda tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi TSÜS) paragrahvides 134 – 137 sätestatust. TSÜS § 136 lõike 1 kohaselt määratakse tähtpäeva saabumine  tähtaja või kindlaksmääratud sündmusega, s.o.  antud küsimuses päevaga, mil laps saab pooleteise aastaseks. Kooskõlas TSÜS § 136 lõigetega 2, 3 ja 9 loetakse laps pooleteise aastaseks tema pooleteiseaasta sünnipäeval. Kohalikul omavalitsusel ega ühelgi institutsioonil ei ole õigust tähtaegasid ega tähtpäevi teisiti arvestada. Seega lapse pooleteise aasta sünnipäevast tuleb lapsele tagada lasteaiakoht.” (Haridus - ja Teadusministeeriumi vastuskiri lisatud).


Ülaltoodust tulenevalt palume kontrollida, kas Harku Vallavalitsuse määrus 17.02.2009 nr 2 „Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord“ on kooskõlas KELS § 10  lg 1 nõuetega ning:

  1. 1)on järgitud laste vanuse õiguspärast määratlust;

  2. 2)koha saamine koolieelses lasteasutuses on kõigile soovijatele võrdsetel alustel.


3. Õigus haridusele on põhiõigus ning vastavalt Põhiseaduse § 14 on õiguste ja vabaduste tagamine seadusandliku, täidesaatva ning kohalike  omavalitsuste kohustus. Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 12 sätestab, et kõik on seaduse ees võrdsed.

Harku Vallavalitsus komplekteerib Tabasalu Lastehoiu rühmad valla üldise lasteaiajärjekorra alusel. Olukord, kus koolieelses lasteasutuses käiv laps saab alusharidust omandada õppekava alusel ( KELS § 16) ning erialaspetsialistide käe all (KELS § 11 lg 2 p 1, § 20 lg 1),  samal ajal kui teine samaealine laps on sunnitud kasutama lapsehoiuteenust sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses, ei ole laste suhtes võrdne.     Samas küsimuses on Haridus-ja Teadusministeerium asunud järgmisele seisukohale: “Seega tuleb ka lastesõime koht luua lasteasutuses. Lapsehoidu reguleerib sotsiaalhoolekande seadus. Lapsehoid ei asenda sõimerühma lasteasutuses. KELS § 1 lõike 1 kohaselt on koolieelne lasteasutus koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Nagu sätestatust näha, annab koolieelne lasteasutus ka alusharidust, mille aluseks on riiklik õppekava (KELS § 11 la 2 p 3).Laste hoid KELS tähenduses mõistetakse seda, et lastel oleks järelevalve ning see ei samastu lapsehoiuga sotsiaalhoolekande seaduse mõistes. (Haridus - ja Teadusministeeriumi vastuskiri lisatud)

Lähtuvalt ülaltoodust, palume kontrollida Harku Vallavalitsuse tegevuse õiguspärasust oma teeninduspiirkonna hariduskorralduses.


Lugupidamisega,Märt - Erlend Agu

(allkirjastatud digitaalselt)

Juhatuse esimees

Külade Edendamise Selts